โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวุฒิ ศรีรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษษปีที่ ๕