โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนัช ฤทธิ์การุวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย