โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
กลุ่มสาระเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ เครือแต้

หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา