โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พระกิตติ กนฺตธมฺโม
เจ้าหน้าที่