โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
หลักสูตรสถานศึกษา 2563
มัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.65 KB
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.81 KB