โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
หลักสูตรของโรงเรียนเป็นการบูรณาการระหว่าง
***สายสามัญศึกษา ๘ กลุ่มสาระ
***การเรียนการสอนนักธรรม-บาลี
     -ภาษาบาลี
     -พระพุทธศาสนา
     -ธรรมะ
     -พระวินัย