โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

  พันธกิจ (Mission)

๑.จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

๒.พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา

๓.เผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมตามหลักพุทธธรรม

เป้าประสงค์ (Goal)

๑.ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมและมีคุณลักษณะของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามที่พึงประสงค์

๒.ระบบการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม

๓.  พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธธรรม