โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ด้วยศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา”

ปรัชญาโรงเรียน

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ
 
ความหมายของปรัชญาโรงเรียน
ผู้ทนฝึกฝนแล้ว ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย