โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

วัดทุ่งมะสัง เป็นวัดราษฎร์ ชนิดสามัญ มีพื้นที่รวม 42 ไร่ เริ่มจัดให้มีการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนในเขตชุมชนหนองกุ่มขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2546 โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น) มาจัดการเรียนการสอนในวัดและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง ได้เปิดทำการสอนเป็นปีแรก โดยเป็นการขยายห้องเรียนมาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 15 รูป จำนวน ครูพิเศษ เป็นพระภิกษุ 7 รูป คฤหัสถ์ จำนวน 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คนมีนักวิชาการศาสนศึกษาทำหน้าที่ ธุรการ 1 คน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 รูป มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท 1 รูป 1 คน และ ระดับปริญญาตรี 4 รูป 5 คน

 ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง” ซึ่งมี พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร.  (ป.ธ.5, พธ.บ., M.A, Ph.D) เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะสัง และเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย เป็นผู้จัดการ และมี พระครูศรีกาญจนารักษ์ (ป.ธ.7, พธ.บ., พธ.ม) เป็นผู้อำนวยการรูปแรก จนถึงปี2561 และปัจจุบันพระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนตามใบอนุญาต เลขที่ ๕/๒๕๖๐ อนุญาตให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา