โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มิ.ย. 62 ถึง 22 มิ.ย. 62 ปฏิบัติธรรมประจำปี
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน​เพื่อพัฒนาครูบุคลากร​ทางการศึกษาและศาสนาทายาทให้เปี่ยมด้วยศีลสมาธิ​และปัญญา​
วัดเขาแดง
13 ก.ค. 62 โครงการอบรมนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสามเณรสู่การเป็นนักเทศน์
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาค
01 ส.ค. 62 ถึง 16 ก.ค. 62 นิเทศการสอนของครูโดยผู้บริหาร
การกำกับ​ ติดตาม​การจัดการเรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
09 ส.ค. 62 ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี​
จังหวัดชลบุรี​    เที่ยวชมเรือหลวงจักรีนฤเบศวร​ ชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล​ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
22 ส.ค. 62 ประชุมครู​ 3/2562
แต่งกายชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร